Monday, February 13, 2012

I want ...
Мек велур. Черна кожа. Различен цвят. Вериги. Капси. Убийствено висок ток. Платформа. Онова съблазнително влечение. Възбуждащо и заинтригуващо. Красиви женски крака в още по-красиви високи обувки или казано накратко Оная пуста обич към обувките. На моменти си мисля, че чак съм пристрастена. Виждайки висок ток в комбинация с прелъстителна платформа, цялото ми тяло настръхва, пулса ми се ускорява, а в главата ми се върти изкусителна лента ала еротичен филм. Умирам за високи обувки, има нещо ужасно възбуждащо и провокиращо в тях. На мнение съм, че една жена е жена тогава, когато е на високи обувки.

„Устните ми са пистолетът. Усмивката ми е спусъкът. Целувките ми са патроните. Аз съм убиецът.”

Добави към това убийствен чифт крайно високи обувки и картинката е пълна, а сънят на мъжа разбит. И преди да си решил да ми противоречиш си представи следното: Движение бавно като на тайнствена богиня, крак пред крак, премрежен поглед, сластни устни, разпилени коси, високи обувки, хубава чанта и запомнящ се аромат. Сега ме разбираш за какво ти говоря, нали? Такава трябва да е една жена. Загадъчна и предизвикваща желание още от първият момент в които я забележиш. В нейния поглед трябва намериш нежна интимност и адска възбуда. Самата тя да е олицетворение на правилното и грешното. Да, такава трябва да е жената! Женствена, предизвикателна и винаги на високи токчета, защото в тях се крие онази сладка нишка на еротиката и секса, защото те носят мръсното в невинността, защото те са онзи недовършен детайл в онази твоя еуфорична фантазия.

“…Лежеше над нея, а ръката му почна да слиза надолу по крака ѝ, изведнъж затай дъх – беше стигнал до тока на перверзните ѝ черни ботуши. Главата му щеше да експлоадира, сърцето му заби безобразно бързо, дишаше едва едва на пресекулки, а възбудата му ставаше все по-голяма и по-голяма. Прокара пръсти по тока, после и по черната кожа, стисна здраво с ръка и изръмжа, целуна устните ѝ така както никога не беше преди. Звярът в него се събуди. Всичко стана толкова животинско. Тя не се изплаши, напротив дори така ѝ харесваше повече. Знаеше че той губи контрол, че я иска толкова безумно много. Тогава вдигна крак отново, а той единствено изстена и зарови устни в нея…предаде се и беше неин.”


Soft suede. Black leather. Different color. Chains. Caps. Killer high heels. Platform. That seductive attraction. Exciting and intriguing. Beautiful female legs more beautiful high boots or in short desolate That same love of shoes. At times I think I'm quite addicted. Seeing the high current combined with seductive platform goosebumps all over my body, my pulse accelerates and my head is spinning but sexy strip erotica. Dying for high shoes, there is something terribly exciting and provoke in them. I believe that a woman is a woman when it is high boots.
"My lips are pistol. I smile shutter. Kissing my ammo. I am killer. "
Add to this killer pair of shoes and high end picture is complete, a broken man's dream. And before you decided to contradict me imagine the following: Move slowly as the mysterious goddess, foot to foot, dim eyes, voluptuous lips, sparse hair, high boots, a nice bag and memorable flavor. Now I know what your talking about, right? This must be a woman. Mysterious and provoke from the first moment in which the notice it. In her view must find a delicate intimacy and hellish arousal. She herself is the embodiment of right and wrong. Yes, this must be a woman! Feminine, provocative and always in high heels, because they hide that sweet thread of eroticism and sex because they are dirty in innocence because they are unfinished one detail that your euphoric fantasy.
"... He lay over her, his hand began to go down on her leg, suddenly held her breath - had reached its current perverse black boots. His head would explode his heart stuck ugly fast breathing only only intermittently, and his excitement grew greater and greater. He ran his fingers over the current, then a black skin, squeezed tight by hand and growled and kissed her lips as never was before. Beast in his wake. It all happened so animal. It does not scare the contrary, even as she liked more. Did he lose control, that he wants so insanely much. Then picked up pace again, but he only groaned and buried his lips in her forward ... and it was hers. "

No comments:

Post a Comment